Mandarin(P):
Mandarin(Z):
Korean(Eum): 옥, 악 [ok, ak]
Korean(H/E): ⓐ목벨 옥 ⓑ죄줄 악
Japanese(On): おく, あく [oku, aku]
Japanese(Kun): つみする [tsumisuru]
Cantonese: nguk1, uk1
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [18.9]
Total strokes: 11
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+526D
Big Five: D46A
Cangjie: SGLN
Four-corner Code: 7220.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10349.090
Kang Xi: 0142.180
CiHai: 186.604
Morohashi: 02092
Dae Jaweon: 0322.040

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — wū ㄨ 〔《廣韻》烏谷切, 入屋, 影。 〕 誅殺。 專指古之王公大臣伏刑於戶內, 以別於平民受戮市中。 《漢書‧敘傳下》: “彫落洪支, 底剭鼎臣。” 顏師古 注引 服虔 曰: “底, 致也。 《周禮》有屋誅, 誅大臣於屋下, 不露也。” 《陳書‧始興王伯茂傳》: “允宜罄彼司甸, 刑斯剭人。” 《新唐書‧元載王縉等傳論》: “鼎折足, 其刑剭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: wu 解释: 诛婆汉书·卷一○○·叙传下: “雕落洪支, 底剭鼎臣。 ”颜师古·注引服虔曰: “底, 致也。 周礼有屋诛, 诛大臣于屋下, 不露也。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:wu 誅婆漢書·卷一○○·敘傳下: “彫落洪支, 底剭鼎臣。” 顏師古·注引服虔曰: “底, 致也。 周禮有屋誅, 誅大臣於屋下, 不露也。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — wū (1) ㄨˉ (2) 诛杀(指古代贵族、 大臣在屋内受刑, 区别于平民在市上受刑)。 (3) 郑码: XMHK, U: 526D, GBK: 848D (4) 笔画数: 11, 部首: 刂, 笔顺编号: 51315412122 …   International standard chinese characters dictionary

 • 刑剭 — 謂將有罪之貴族、大臣刑殺於戶內, 而不在市上施刑。 《易‧鼎》: “鼎折足, 覆公餗, 其刑剭, 凶。” 鄭玄 注: “若三公傾覆王之美道, 屋中刑之。” 《新唐書‧元載王縉等傳贊》: “《易》稱‘鼎折足, 其刑剭’, 諒哉!” 宋 邵博 《聞見後錄》卷三: “ 王弼 注‘鼎折足, 覆公餗, 其形渥, 凶。 ’以為沾濡之形也。 蓋 弼 不知古《易》形作刑, 渥作剭。”按 王弼 本作“形渥”。 明 劉基 《劉仲璟長史傳》: “今皇帝聖神嗣統, 先生勳舊殘孽, 宜弗底刑剭。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 底剭 — 謂施以重刑。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 屋誅 — (屋誅, 屋诛) 古代誅三族的一種重刑。 一說誅於屋舍中;又一說如 漢 之下蠶室。 屋, 通“ ”。 《周禮‧秋官‧司烜氏》: “邦若屋誅, 則為明竁焉。” 鄭玄 注: “ 鄭司農 云: ‘屋誅, 謂夷三族, 無親屬收葬者, 故為葬之也。 ’……屋讀如‘其刑剭’之剭;剭誅, 謂所殺不於市, 而以適甸師氏者也。” 賈公彥 疏: “屋誅, 謂甸師氏屋舍中誅, 則王之同族及有爵者也。” 《漢書‧敘傳下》“底剭鼎臣” 唐 顏師古 注: “ 服虔 曰: ‘《周禮》有屋誅, 誅大臣於屋下, 不露也。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 屋诛 — (屋誅, 屋诛) 古代誅三族的一種重刑。 一說誅於屋舍中;又一說如 漢 之下蠶室。 屋, 通“ ”。 《周禮‧秋官‧司烜氏》: “邦若屋誅, 則為明竁焉。” 鄭玄 注: “ 鄭司農 云: ‘屋誅, 謂夷三族, 無親屬收葬者, 故為葬之也。 ’……屋讀如‘其刑剭’之剭;剭誅, 謂所殺不於市, 而以適甸師氏者也。” 賈公彥 疏: “屋誅, 謂甸師氏屋舍中誅, 則王之同族及有爵者也。” 《漢書‧敘傳下》“底剭鼎臣” 唐 顏師古 注: “ 服虔 曰: ‘《周禮》有屋誅, 誅大臣於屋下, 不露也。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I wò (1) (形声。 从水, 屋声。 本义: 沾润) (2) 同本义 [wet] 渥, 沾也。 《说文》 既优既渥。 《诗·小雅·信南山》 其形渥。 《易·鼎》。 注: 沾濡也。 (3) 又如: 渥汗(指感受风寒的病人, 服药后盖上棉被出汗); 渥润(润泽) (4) 通 剭(wū) 。 剭诛。 古代诛杀贵族在屋内行刑, 不暴露于市 [kill in a room] …   Advanced Chinese dictionary

 • — I wū ㄨ 〔《廣韻》烏谷切, 入屋, 影。 〕 1.房舍, 房屋。 《易‧豐》: “象曰: ‘豐其屋, 天際翔也。 ’” 《詩‧秦風‧小戎》: “在其板屋, 亂我心曲。” 《淮南子‧齊俗訓》: “廣廈闊屋, 連闥通房, 人之所安也。” 唐 元稹 《大觜烏》詩: “翱翔富人屋, 棲息屋前枝。” 2.指屋頂。 《詩‧豳風‧七月》: “晝爾于茅, 宵爾索綯, 亟其乘屋, 其始播百穀。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • Radikal 18 — 刀 刁 刂 17◄ 18 ►19 Pinyin: dāo 立刀旁 lìdāopáng (= Radikal stehendes Messer) Zhuyin: ㄉㄠ Hiragana: かたな katana …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.